Μουλατσιώτες Αγωνιστές

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους αλλά και άλλες ιστορικές πηγές αναφέρουν δεκαπέντε Μουλατσιώτες Αγωνιστές που εκπληρώνοντας το εθνικό τους καθήκον, πολέμησαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Τουρκικό ζυγό. Αναφέρονται τα ονόματά τους:

Νεκροί
Ανδριανος Σταμ-Θεοδ
Ανδριανος Ιωαν-Θεοδ

Αγωνιστές
Nικολοπουλος Λοχαγός
Γεωργαντας Γεωρ-Ιωαν
Δημουλος Δημ-Παυλου
Καλλιανωτης Χρ-Παναγ
Κονιαρης Γεωργακης
Κονιαρης Κυρ-Ιωαν
Λαγοδημος Παυλος-Ιωαν
Μπαρμπαλιας Ανδρ.
Μπαρμπαλιας Βας-Νικ
Παναγοπουλος Νικ
Παπαβασιλοπουλος Δια-Νικ
Πτωχος Νικ-Δημ
Ταλουμης Κωνστ-Νικ

Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατέχει ο λοχαγός Σάββας Νικολόπουλος, όχι μόνο γιατί ως οπλαρχηγός εξήγειρε και παρότρυνε και άλλους ομοχωρίους του, αλλά και γιατί υπάρχουν τα περισσότερα γραπτά στοιχεία και έγγραφα για την δράση του. Τα σπάνια αυτά έγγραφα παρατίθενται παρακάτω.

Έγγραφο 1

Πρωτότυπο Κείμενο
kolokotronis1

Αποδελτιοποίηση

« ο κ Σάββος Νικολάου του χωρίου Μουλάτζι απαρχίας Καριταινης άμα ήρχισε ο αγών της Ελευθερίας έλαβε τα όπλα και ακολούθησε υπό την οδηγίας του Θ. Κολοκοτρώνη και Ιωάν. Θ. Κολοκοτρώνη έως του 1825 εις όλας τας μάχας κατά του ιμπραήμη και του δράμαλη Τρίκορφα και λοιπαίς κατ’ αυτών α πιστών εκδουλεύσεων του δίδω το παρόν μου να του χρησιμευσει όθεν ανήκει.Τη 30 Μαρτίου 1835
Αλονίστενα
Βασ. Δημητρακόπουλος »

Έγγραφο 2

Πρωτότυπο Κείμενο
kolokotronis2

Αποδελτιοποίηση

« Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος επί τη οριγομένη υπό του ποινικού νόμου ποινή και επί της υποχρεώσεως της ανηκούσης πολιτικής αποζημίωσης κλπ. ο Σάββας Νικολόπουλος εκ του χωρίου Μουλάτζι της επαρχίας Γορτυνίας άμα ήχησε η υπέρ ελευθερίας εθνική σάλπιγξ λαβών τα όπλα ετέθη επί κεφαλής των συγχωρίων του και υπό τη οδηγίαν υμών εις διαφόρους κατά του εχθρού μάχας οίον εις την γενομένην πολιορκίαν της Τριπόλεως εις την κατά του Δράμαλη εισβολήν εις Δερβενάκια και εις τας κατά του Ιμπραήμ Πασά μάχας με ένθερμον ζήλον και προθυμίαν απ’ αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους. Προς βεβαίωσην της αληθείας ταύτης του δίδεται το παρόν δια να του χρησιμεύσει όπου ανήκει.Εν Καρυταίνη τη 10 Ιουλίου 1847
Ο πιστοποιών
Ιωάν. Θ. Κολοκοτρώνης »

Έγγραφο 3

Πρωτότυπο Κείμενο

kolokotronis3

Αποδελτιοποίηση


« Αριθμ. 1304
Η Υπονομαρχία Γορτυνίας
Προς τον κ. Σάββαν Νικολόπουλον, εις Μουλάτζι
Κατά τη υπ’ αριθ. Σ 999 διαταγήν της μοιραρχίας Αρκαδίας συνεπεία της υπ’ αριθ. 16757 διαταγής του επί των Στρατιωτικών Υπουργού. Σας κοινοποιούμε ευχαρίστως ότι η Α. Β. Μεγαλειότης δια του από 118 του παρελθόντος μηνός Σεπτεμβρίου Διατάγματος να σας ονομάσει Ανθυπολοχαγόν της Φάλλαγος. Διό σας συγχαίρομεν δια τον προβιβασμόν σας.Εν Καρυταίνη τη 18 Οκτωβρίου 1849
Υπογραφή (δυσανάγνωστος) »

‘Εγγραφο 4

Πρωτότυπο Κείμενο
kolokotronis4

Αποδελτιοποίηση


« Εν Τριπόλει τη 22 Μαϊου 1865
Προς την επί των Εκδουλεύσεων του Ελληνικού Αγώνος Σεβαστήν Επιτροπήν
Εκ των συννημένων ώδε υποβαλλομένων εις την Σεβ. επί του αγώνος επιτροπήν δύο αποδεικτικών του μεν υπό χρονολογίαν 30 Μαρτίου 1835 του οπλαρχηγού Βασιλείου Δημητρακόπυλου του δε υπό την χρονολογίαν 10 Ιουλίου 1847 του υποφαινόμενου κυρίου Ιωάν. Θ. Κολοκοτρώνη και του εις τας προλαβούσας επιτροπάς υποβληθέντων γενικών πιστοποιητικών των οπλαρχηγών και υποστρατήγων κυρ. κυρ. Ιωάν. Θ. Κολοκοτρώνη, Νικήτα Σταματόπουλου, Κανέλλου Δεληγιάννη, Θεοδ. Κολοκοτρώνη και Δημ. Πλαπούτα θέλει παρατηρήσει η Σεβ. Επιτροπή ότι και ο ευσεβάστως υποφαινόμενος συνεισέφερεν κατά τον Ιερόν του έτους 1821 αγώνα παρευρεθείς εις πολλάς και διαφόρους αιματηράς μάχας κατά την Πελοπόννησον και την Αττικήν επί κεφαλής ων πολλών συγχωρίων μου και εν τούτοις δεν έτυχον ανταμοιβής ως έδει καθόσον μοι έδωκεν η πατρίς τον βαθμόν του Ανθυπολοχαγού χωρίς να ωφεληθώ ότι δίκαιον και υλικώς. Αναφερόμενος όθεν εις την δικαιοσύνην της Σεβ. ταύτης Επιτροπής παρακαλώ θερμώς αυτήν ίνα λαμβάνουσα υπ’ όψει τας εκδουλεύσεις μου την υλικήν ότι υπέστην ως εκ τούτου ον και πολυμελής οικογενειάρχης αποδώσει την ανάλογον και δίκαιον αμοιβήν εις τον ευσεβάστως υποφαινόμενονΥποσημειούμαι βαθυσεβάστως
Σάββας Νικολόπουλος»


Σημείωμα πεσόντος Mουλατσαίου στη μάχη του Μπιζανίου (Α’ Βαλκανικός Πόλεμος)
Μεταξύ  δυο στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη, στα ρούχα του ενός βρέθηκε το παρακάτω σημείωμα.

«Λέγουμε Σπίρος Γεωργαντάς , Ιμε από Μουλατσιόν Γορτυνίας . Ελθα από την Αμερικήν διά νά υπερασπίσω τήν πατρίδα μέχρι τελεφτέας γρανίδας έματος . 1000 καρδίας αν ίχα όλας θα θυσίαζα διά την γλυκιάν πατρίδα. Εχο ένα ορολόγιον, 35 δραχμές μία καδένα να σταλούν στην μιτέρα μου. Κυρίαν Σοτίρενα Γεωργαντά είς Μουλατσίον Γορτυνίας»